Super Mário je hra, ktorú si v?etci ve?mi dobre pamätáme z detstva. Mnohí z nás pri nej strávili hodiny a hodiny. Do?kala sa tie? mnohých viac ?i menej úspe?ných sequelov. Tentoraz v?ak Super Mario prichádza tak, ako ho e?te nepoznáme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Super Mario Odyssey je nová hra, ktorá prichádza na hernú platformu Nintendo Switch. Tento úplne nový koncept doslova vyrá?a dych. Nintendo na konferencii E3 ukázalo demo verziu, ktorú si ur?ite zamiluje?. Super Mario Odyssey je nelineárna hra s obrovským otvoreným svetom, presnej?ie povedané svetmi. Hrá? mô?e nav?tívi? viacero svetov, ako je napríklad New Donk City, ktoré tak trochu pripomína GTA. Dokopy je to jedno masívne otvorené prostredie, ktoré mô?e? preskúma? naozaj do sýtosti. Hrá? nie je limitovaný ?iadnym ?asom, jedinou úlohou je pre?i?.


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/Nintendo

V tradi?ných hrách Super Mario bolo cie?om hrá?a dosiahnu? vlajku, ktorá symbolizovala dokon?enie danej úrovne. V novinke je hrá?ov cie? úplne otvorený. Dôle?ité je v?ak zhroma??ova? ?mesia?iky?, ktorých je v ka?dom svete neúrekom. Tieto mesia?iky pomáhajú Mariovi napája? lo?, ktorá ho doká?e dosta? do iných svetov. Ka?dý svet obsahuje nespo?etné mno?stvo týchto mesia?ikov. Je len na hrá?ovi, ?i sa zameria na vyzbieranie v?etkých, alebo nazbiera len potrebné mno?stvo na cestovanie do nového sveta.


Zdroj fotografie : Screenshot/Youtube/Nintendo

Je postavená na skúmaní a objavovaní nových svetov. Má v?ak aj svoj hlavný príbeh a cie?. Ten nie je ?iadny iný, ako porazi? úhlavného nepriate?a ?Bowsera?. Ten prinútil princeznú Peachovú do man?elstva a Mario mu chce, samozrejme, prekazi? plány. Preto je cesta k tomuto cie?u popri skúmaní a objavovaní hlavnou úlohou hrá?a. Novinkou, ktorá má hrá?ovi k tomu cie?u pomôc?, je Mariova ?iapka ?Cappy?. Tá mu umo??uje prevzia?, alebo sa prevteli? do rôznych vec, v?etko od nepriate?ov, a? po ne?ivé predmety. Hrá? tak mô?e hra? za predmety, ako je bomba, elektrina ?i Tyrannosaurus.


Zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/Nintendo

Mario mô?e po?as hry meni? svoje typické oble?enie za rôzne outfity. Niektoré herné pasá?e dokonca vy?adujú takúto zmenu outfitu. Ten si mô?e hrá? zakúpi? za peniaze v hre. Super Mario Odyssey je tak hra plná mo?ností a vychytávok, na ktoré hrá? v tomto ?ánri nebol zvyknutý. K hrá?om by mala prís? v októbri exkluzívne pre platformu Nintendo Switch a je sa naozaj na ?o te?i?. Ve? posú? sám v prilo?enom videu ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.