Pozná? to. Pár dní pred príchodom výplaty alebo vreckového za?ne? uva?ova? nad tým, kde by si peniaze, ktoré e?te nemá?, minul. Mnohí v tom v?ak majú jasno a dobre vedia, ?e ich ?a?ko zarobené financie opä? minú na kúpu toho podstatného.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak aj ty patrí? medzi ?udí, ktorí si raz za ?as kúpia lacnú vychytávku, ktorú pou?ijú maximálne pä?krát v ?ivote, tento výber je práve pre teba.

Si v strese? Tak si poto?!

zdroj fotografie: TechTownUS

Kúpi? dúhový fidget spinner za 8 ?

?o iné by sa mohlo nachádza? na vedúcej prie?ke tých najvä??ích zbyto?ností, ako fenomén dne?nej doby s názvom fidget spinner? Jednozna?ne ni?. Táto na údr?bu nenáro?ná a poriadne lacná hra?ka sa raketovou rýchlos?ou rozletela, alebo skôr rozto?ila, do celého sveta. Je ur?ená pre ka?dého a pokojne ju mô?e? nájs? aj v rukách celebrít ?i úspe?ných biznismenov. Práve tí toti? ve?akrát poci?ujú nadmerný stres, ktorý sa pri otá?kach tejto zbyto?nosti uvo??uje. Aby sme ti u?etrili robotu, tak sme za teba vybrali spinner, ktorý sa nám zapá?il najviac, pri?om je vyrobený z kovu. Jeho cena je 8 ? a v prípade, ?e sa ti tento náhodou nepá?i, iný si mô?e? vybra? tu.

Bezpe?nos? je prvoradá

zdroj fotografie: NightCyclingSafety

Kúpi? svetlo na bicykel za 4 ?

Pravdou je, ?e fidget spinner mal pri ur?ovaní prie?ok jedného vá?nej?ieho konkurenta. Bol ním tento zaujímavý reflexný prvok, ktorý doká?e bez pochýb pote?i? ka?dého náru?ivého cyklistu. Pre niekoho ide o zbyto?nos?, pre iného zase nie. Faktom v?ak zostáva, ?e táto zvlá?tna veci?ka doká?e v?aka pozornosti, ktorú púta zachráni? svojmu majite?ovi ?ivot. Zvý?ená pozornos? je na toto svetlo pútaná najmä kvôli jeho tvaru, ktorý pripomína… no predsa obrátené srdce. Ak teda chce? jazdi? na bicykli ?týlovej?ie a hlavne bezpe?nej?ie, toto ?udo s cenou pod 4 ? si kúp.

Ke? u? písa?, tak poriadne

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? pero MIJIA za 4 ?

Zrejme ti nemusíme pripomína?, ?e ?ijeme v digitálnej dobe. Klasickú metódu písania perom na papier postupne nahrádza ?ukanie do klávesnice alebo interakcia prstov s dotykovou obrazovkou. Aby toho nebolo málo, takmer v?etky zmluvy sa dnes robia výhradne elektronicky. Aj tieto zmluvy je v?ak vä??inou potrebné minimálne podpísa? klasickým perom. V prípade, ?e si ale nevysta?í? len s nejakým s oby?ajným, ur?ite by si sa mal pozrie? na pero, ktoré je vyrábané dcérskou spolo?nos?ou ?ínskeho Xiaomi. V poradí tretiu u?ito?nú ?zbyto?nos?? si mô?e? kúpi? za 4 ?.

Nabíjanie bez starostí

zdroj fotografie: MyTrendyPhone

Kúpi? kábel 3 v 1 za 4 ?

Ak zhodou okolností vlastní? trojicu zariadení, z ktorých jedno disponuje klasickým microUSB konektorom, druhé USB Type-C konektorom a tretie lightning konektorom, tak ur?ite vie?, aké náro?né je tieto zariadenia dr?a? pri ?ivote. Práve tento kábel v?ak náro?né nabíjanie doká?e hravo vyrie?i?. Ak si ho navy?e str?í? do svojho batohu pri nejakom výlete, zábudliví kamaráti ti budú ur?ite ve?mi zaviazaní, ke??e ich sociálny ?ivot v?aka tebe rozhodne neskon?í. Tento unikátny napájací kábel ?a taktie? vyjde na 4 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.