U? dlh?ie mô?eme pozorova?, ?e spolo?nos? Xiaomi, ktorá patrí medzi najvä??ích ?ínskych výrobcov, nepredáva len smartfóny. Len nedávno v spolupráci s divíziou Yi predstavila ?portovú kameru Xiaomi Yi Action Camera, ktorá sa za cie? kladie konkurova? populárnym kamerám GoPro Hero 3 a novej Hero 4.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po men?ích komplikáciách s prehrievaním a rapídnym vybíjaním na?ej testovacej kamery vám priná?ame detailný poh?ad na to, ako sa Xiaomi Yi Action Camere podarí plni? svoj stanovený cie?.

K?ú?ové ?pecifikácie Xiaomi Yi Action Camera:

 • Materiály: Plast, kovové kompozitné materiály
 • Rozmery a váha: 60,4 x 42 x 21,2 mm, 72 gramov
 • Obrazový procesor: Ambarella A7LS
 • Sníma?: Sony Exmor R BSI CMOS, 16 MPx, clona f/2.8, ?írka záberu 155°
 • Rozlí?enie videa: 1080p @ 60fps, 1080p @ 48fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 24fps, 960p @ 60fps, 960p @ 45fps, 720p @ 120fps, 720p @ 60fps, 720p @ 48fps, 480p @ 240fps
 • Maximálne rozlí?enie fotografie: 4608 x 3456 pixelov
 • Batéria: 1010 mAh
 • Konektivita: WiFi, Bluetooth 4.0, microUSB, microHDMI, slot pre microSD karty do 64 GB
 • Ostatné: Vlastná aplikácia pre ovládanie, Timelapse video, notifikácia stavu batérie, závit pre statív

Balenie

Kúpi? Xiaomi Yi Action Camera

Xiaomi ?etrilo kde sa dalo a tak Xiaomi Yi Action Camera prichádza v malej krabi?ke opä? vyrobenej z recyklovaného papiera. Na testovanie sme mali k dispozícii klasickú verziu, v ktorej balení nájdeme len samotnú kameru, batériu, USB kábel a príru?ku. Dostupná je aj tzv. ?cestovate?ská? verzia, v ktorej balení nájdete aj statív.

Kon?trukcia a dizajn

Prvá ?portová kamera od Xiaomi prichádza s plastovým telom, ktoré je ve?kos?ou aj dizajnom ve?mi podobné GoPro Hero kamerám. Kon?trukcii tejto ?ikovnej kamery nemô?eme ni? vytknú?, je pevná a aj ke? obsahuje odnímate?né krytky, ni? na nej nev?zga.

Xiaomi Yi Action Camera

Na ?prednej? strane kamery sa nachádza ve?ká ?o?ovka 16 MPx fotoaparátu, ktorá je z tela kamery dos? vystúpená. Tie? tu máme tla?idlo pre zapnutie/vypnutie kamery, ktoré lemuje farebná LED dióda slú?iaca pre oznamovanie stavu batérie. Doká?e svieti? troma farbami ? modrá znamená nabitá batéria, ru?ová batéria pod 50% a ?ervená úplne vybitú batériu. Týmto tla?idlo je tie? mo?né jedným kliknutím prepína? medzi fotoaparátom a video kamerou.

Horná stena kamery obsahuje tla?idlo spú?te fotoaparátu a video kamery. Spolo?nos? mu e?te robí mikrofón. ?avá stena je osadená tla?idlom pre zapnutie WiFi konektivity, pravá stena ostala prázdna. Na zadnej strane sa potom pod krytkou nachádza microUSB konektor, microHDMI konektor a slot pre pamä?ovú kartu microSD do 64 GB. Zaujímavos?ou je, ?e kamera podporuje ?ivé prehrávanie videa po?as nahrávania priamo cez microHDMI konektor. Pod vä??ou krytkou sa nachádza vymenite?ná batéria s kapacitou 1010 mAh. Na spodnej strane potom nájdeme klasický 1/4-20-palcový závit pre pripevnenie kamery na akýko?vek statív.

SAM_0660

?o sa týka vode odolného puzdra, to si ku kamere musíte dokúpi? zvlá??. U ná?ho partnera, iBuygou.com, stálo originálne vodotesné puzdro v ?ase písania ?lánku pribli?ne 30 ?, zatia? ?o puzdro zna?ky KingMa cca 18 ?. V prípade oboch puzdier vydr?í kamera ponorenie do vody do h?bky a? 40 metrov. Toto puzdro má aj ?al?iu výhodu, a to kompatibilitu so v?etkými typmi dr?iakov a iného príslu?enstva, ktoré je ur?ené pre populárne GoPro kamery.

Porovnanie Xiaomi Yi Action Camera vs GoPro Hero 3 Black Edition:

Výdr? batérie

Xiaomi Yi Action Camera prichádza s vymenite?nou batériou s kapacitou 1010 mAh. Ako sa ukázalo v prípade na?ej testovacej kamery, batéria, ktorá pri?la s kamerou, bola chybná. Chybovos? batérie sa prejavovala nadmerným prehrievaním kamery a ve?mi rýchlym vybíjaním batérie. Po opísaní problému pracovní?ke e-shopu iBuygou.com nám do dvoch tý?d?ov poslali novú batériu, ktorá u? na??astie funguje tak, ako má.

Vrá?me sa ale k samotnej výdr?i. Výdr? batérie samozrejme zále?í od re?imu videa, ktorý máte zvolený a tie? od toho, ?i máte po?as nahrávania spustenú WiFi. V prípade FullHD videa pri 60 fps a spustenej WiFi nám kamera vydr?ala nahráva? pribli?ne 70 minút, pri?om ve?kos? videa bola pribli?ne 9,5 GB. Pre porovnanie, kamera GoPro Hero 3 vydr?í nahráva? FullHD video pri 60 fps pribli?ne 90 minút. Akonáhle WiFi vypnete a nahrávate ?naslepo?, výdr? sa samozrejme zvý?i, no je to len pár minút.

Ako si vlastne Xiaomi Yi vedie v porovnaní s ostatnými ak?nými kamerami? Pod?a papierových ?pecifikácií by mala patri? novinka medzi priameho konkurenta pre drah?ie a populárne GoPro Hero 4 a Hero 3. Výbava zah??a 16 Mpx objektív Sony Exmor R s clonovým ?íslom F/2.8 a 155 stup?ovou ?írkou záberu. Prednos?ou mô?eme ur?ite pova?ova? natá?anie videa vo FullHD rozlí?ení pri 60 snímkach za sekundu a dokonca sa tu nachádza aj podpora pre slowmotion pri 120 fps v HD rozlí?ení a 240 fps, no pri ni??om rozlí?ení a to 480p.

Testovacie fotografie:

Pri bli??om poh?ade na snímky nás okam?ite prekvapí pekná ostros? a prijemné podanie farieb, ale ur?ite zamrzí hor?ie ostrenie predmetov na dlh?iu vzdialenos?. Ako je zvykom pri ak?ných kamerách so ?irokouhlým objektívom, aj tu prevláda efekt rybieho oka, ktorý má za následok trochu vyblednuté farby v porovnaní s konkurenciou. V ponuke aplikácie je tu mo?nos? tento efekt vypnú?, no je to e?te hor?ie. Ur?ite kameru mô?eme odporu?i? aj na fotenie, ktoré zvláda s men?ími chybami skoro dokonale. Z obrázkov ni??ie vidíme, ?e fotenie predmetov pri bli??ej vzdialenosti patrí medzi najlep?ie, aké mô?eme vidie? pri ak?ných kamerách.

FullHD video pri 60 fps: 

 

Timelapse video:

Asi ka?dý netrpezlivo ?aká, ako sa bude chova? kamera pri natá?aní, pre ktoré je primárne ur?ená. Tu nastal men?í problém s inak dokonalým kúskom z dielne Xiaomi. Videá sú pri Full HD pekné, s verným podaním farieb, no vä??ím nedostatkom je hor?ia optická stabilizácia obrazu, ktorá nie v?dy zvláda svoju funkciu. Pri rýchlej?ích pohyboch tu nastáva mierne kolísanie obrazu, ktoré mô?e potenciálnych zákazníkov odradi?. Z diskusných fór sme sa dozvedeli aj nepríjemnos? v podobe chybného mikrofónu, ktorý mal za následok utlmený zvuk a niekedy dokonca aj výpadky zvuku, no na na?om kúsku, ktorý sme dostali k recenzii sa tento problém neprejavil a v mnoho prípadoch je rie?ením vypnutie WIFI pri natá?aní. ?al?ím a zárove? aj posledným nedostatkom, ktorý nás postrehol pri testovaní je v niektorých prípadoch hor?í prechod z tmavého do svetlej?ieho prostredia, pri ktorom sme zaznamenali pokles po?tu snímok a trhavý obraz, ?o má ale za následok nastavenie v aplikácii ??auto nízke osvetlenie??, ktoré je defaultne zapnuté. Vo v?eobecnosti ale mô?eme poveda?, ?e niektoré chyby, ktoré sme vy??ie spomenuli, mô?e odstráni? v budúcnosti softvérová aktualizácia.

Aplikácia

Ako vä??ina ?portových inteligentných kamier, aj Xiaomi Yi Action Camera prichádza s vlastnou aplikáciou. Tá je v originálnej verzii samozrejme v ?ín?tine, no v?aka MIUI SK / CZ komunite mô?eme túto aplikáciu plnohodnotne pou?íva? aj v slovenskom a ?eskom jazyku. Stiahnu? si ju mô?ete na tomto odkaze. Aplikácia je ve?mi jednoduchá a ponúka mno?stvo nastavení. Po pripojení kamery k telefónu sa v aplikácií zobrazí náh?ad obrazu z kamery, ktorý má samozrejme men?iu odozvu. S kamerou samozrejme mô?ete fotografova? a natá?a? aj bez aplikácie a telefónu, no ove?a pohodlnej?ie je sledova?, ?o vôbec natá?ate.

Xiaomi Yi Action Camera

Samotná aplikácia je nadizajnovaná ve?mi pekne a je preh?adná. V hornej ?asti aplikácie mô?ete prepína? medzi Videom, Klipom alebo Fotoaparátom. Ide v podstate o samotné re?imy kamery. V spodnej ?asti aplikácie zasa vidíte stav batérie kamery, silu WiFi signálu a tie? stav batérie smartfónu. Svoje nato?ené videá alebo odfotografované fotografie si mô?ete pozrie? vo vstavanej galérii. Bohu?ia?, prehrávanie videí priamo v galérii zatia? nefunguje, ?o znamená, ?e ak si video budete chcie? pozrie?, je potrebné ho stiahnu? do pamäte telefónu, ?o ale nebude a? taký problém, ke??e s?ahovanie z kamery dosahuje maximálnu rýchlos? a? 25 Mbit/s. Rýchlos? sa v?aka aktualizáciám postupne zvy?uje.

Sú?as?ou aplikácie sú samozrejme aj nastavenia, kde mô?ete nastavi? rozlí?enie videa, snímkovaciu frekvenciu, rozlí?enie fotografií a iné. Fotografie sú snímané v pomere 4:3. Ni??ie nájdete úplný zoznam nastavení kamery.

Nastavenie videa:

 • Kvalita
  • Vysoká
  • Normálna
  • Nízka
 • ?asový vodoznak
  • Vypnutý
  • Dátum
  • ?as
  • Dátum / ?as
 • Rozlí?enie
  • 1920×1080 60fps 16:9
  • 1920×1080 30fps 16:9
  • 1920×1080 48fps 16:9
  • 1920×1080 24fps 16:9
  • 1280×960 60fps 4:3
  • 1280×960 48fps 4:3
  • 1280×720 60fps 16:9
  • 1280×720 48fps 16:9
  • 1280×720 120fps 16:9
  • 848×480 240fps 16:9
 • ?tandard
  • NTSC
  • PAL
 • Meranie expozície
  • Stred
  • Matica
  • Bod

 Nastavenie fotografie:

 • Rozlí?enie
  • 16M (4608×3456 4:3)
  • 13M (4128×3096 4:3)
  • 8M (3264×2448 4:3)
  • 5M (2560×1920 4:3)
 • Predvolený re?im
  • Normálne
  • Samospú??
  • Time lapse
  • Dávka
 • Predvolený re?im po spustení
  • Fotka
  • Video
 • ?asový vodoznak
  • Vypnutý
  • Dátum
  • ?as
  • Dátum / ?as

K dispozícii sú tie? ostatné nastavenia ako ?Auto nízke osvetlenie?, Nahrávanie slu?ky, Korekcia ?o?ovky (odstráni efekt rybieho oka), automatické spustenie WiFi po zapnutí kamery, povolenie AV výstupu, oto?enie videa, mo?nos? zvoli? si, ktoré LEDky budú svieti? a viac.

Aplikácia pre ovládanie kamery ponúka naozaj ?iroké mo?nosti nastavení a funguje ve?mi dobre. Po?as testovania sme sa nestretli so ?iadnymi problémami. Ve?kou výhodou je, ?e Xiaomi pravidelne aktualizuje ako firmvér samotnej kamery, tak aj aplikáciu. Aktualizáciami odstra?ujú chyby a tie? pridávajú nové funkcie, ako napríklad nedávno pridaná funkcia zálohovania dát v núdzovej situácii.

Záver

Xiaomi Yi Action Camera v sú?asnosti stojí pribli?ne 80 ? a za túto sumu dostanete naozaj výbornú ?portovú kameru, ktorá má samozrejme svoje muchy. Mínusov je na??astie ove?a menej ako plusov a z tých najvä??ích mô?eme spomenú? nízku cenu, 16 MPx sníma?, natá?anie FullHD videa pri 60 snímkach za sekundu s peknými farbami, slu?ný fotografický výkon a tie? prepracovanú aplikáciu pre ovládanie kamery. Ako je u? známe, Xiaomi sa o fungovanie resp. softvér svojich výrobkov naozaj stará a inak to nie je ani pri tejto kamere.

Xiaomi Yi Action Camera

Kúpi? Xiaomi Yi Action Camera

Naopak, za vä??í mínus pova?ujeme slab?iu výdr? batérie, aj ke? oproti GoPro Hero 3 a? to?ko nestráca. Mínusom tie? mô?e pre niekoho by? absencia vode odolného krytu v balení, ktorý si v prípade potreby budete musie? dokúpi?. Tento kryt stojí okolo 20 ?. Výhodou tohto krytu v?ak je, ?e je kompatibilný so v?etkými dr?iakmi ur?enými práve pre konkuren?né GoPro kamery. Xiaomi Yi Camera je ur?ite výborné zariadenie a aj ke? má pár mínusov, v tejto cenovej kategórii je to asi to najlep?ie, ?o mô?ete dnes kúpi?.

Na recenzii spolupracoval redaktor Dávid Igaz

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]