Jeden z najvä??ích ?ínskych e-shopov, GearBest.com, oslavuje u? tretí rok svojej existencie. Pri tejto príle?itosti si pre svojich stálych, ale aj nových zákazníkov pripravil fantastické akcie, ktoré si nesmie? necha? ujs?. V ponuke je mno?stvo skvelých produktov za skvelé ceny. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?as plynie neuverite?ne rýchlo a ob?úbený internetový obchod GearBest.com je tu pre nás u? tretí rok. Práve v týchto d?och tak oslavuje svoje 3. narodeniny vo ve?kom ?týle! Jeho za?iatky neboli ?ahké, no postupne sa tento e-shop vypracoval na jeden z najob?úbenej?ích. GearBest sa riadi heslom: ?Ná? zákazník, ná? pán?. Sú to práve zákazníci, v?aka ktorým je dnes tento obchod tak populárny. Ako po?akovanie v?etkým  si pripravil vlnu akcií, ktoré nesmie? zme?ka?. Priná?ame ti teda podrobný preh?ad v?etkých z nich.

Hlavné akcie

zdroj fotografie: GearBest

Oslava 3. výro?ia

V tejto udalosti ti e-shop priná?a mno?stvo zliav, ktoré zasiahnu tie naj?iadanej?ie produkty. To znamená, ?e sa z?avy vo vý?ke a? 70 % dotknú v?etkých prémiových zna?iek, vrátane smartfónov a ?al?ích viac ako 20-tich kategórií z rôznych produktov. Pozor ale, táto akcia toti? za?ína u? zajtra, teda 14. marca o 10:00 ná?ho ?asu!

After-Party 

Táto akcia so sebou prinesie ?al?iu nádielku produktov, ktorých cena za?ína u? od necelého eura. Pôjde tak o ?al?iu neodolate?nú udalos?, v ktorej sa medzi sebou o zákazníkov ?pobije? mnoho výrobcov. Do kalendára si zapí? dátum 20. marec, nako?ko u? v skorých ranných hodinách, konkrétne o 03:00 ná?ho ?as, sa táto After-Party naplno za?ne.

Bleskové ponuky

zdroj fotografie: GearBest

Denné bleskové ponuky

A? do 20. marca má? mo?nos? ka?dý de? o 17:00 ná?ho ?asu získa? niektorý z ôsmich ponúkaných produktov za super ceny. Neváhaj ani chví?u a sko? si u? zajtra po ten najlep?í produkt, na ktorom mô?e? mnoho u?etri?. Musí? v?ak by? rýchly, aby ?a konkurencia nepredbehla!
?peciálne lotériove hry

Nájdi si ?as na zábavu, s ktorou mô?e? dokonca získa? rôzne ceny. Vyskú?aj v priebehu osláv 3. narodenín svoje ??astie a vyhraj!

??astný ?ah GearBestu

zdroj fotografie: GearBest

Vstúp do akcie ???astný ?ah GearBestu?

Ka?dý zákazník automaticky získava 3 ?ahy zdarma. Sta?í si len zahra?. Jeden ?ah zadarmo mô?e? získa? zdie?aním akcie na sociálnych sie?ach.

Tortová hra

zdroj fotografie: GearBest

Zozbieraj v?etkých 8 svie?ok

GearBest.com ti znova ponúka jednoduchú mo?nos?, ako získa? ?al?iu výhru. Sta?í teda, ak zozbiera? v?etkých 8 narodeninových svie?ok a výhra je tvoja!

Lucky Bag

zdroj fotografie: GearBest

Táto akcia je u nás známa skôr ako ?ma?ka vo vreci?. To znamená, ?e si najprv musí? zakúpi? jedno ???astné vrece? a následne sa dozvie?, ?o v ?om e-shop ukryl. Je nutné spomenú?, ?e produkt, ktorý je v tomto ?vreci? obsiahnutý, má v?dy vy??iu hodnotu, ako je cena ?vreca?.

Doplnky

zdroj fotografie: GearBest

Pokia? v e-shope nakúpi? nad 56 ?, prichádza pre teba ?anca získa? jeden z produktov len za 3,12 ?. Lep?í spôsob, ako mô?e? u?etri? nenájde? v ?iadnom inom obchode.

Dosiahnutý úspech

zdroj fotografie: GearBest

Skús svoje ??astie

?ivé vysielanie GearBestu

zdroj fotografie: GearBest

Vstúp do ?ivého vysielania a vyhraj

Takáto akcia tu e?te nebola! Pri príle?itosti ve?kých osláv plánuje eshop spusti? ?ivé vysielanie, do ktorého si pozval mnoho blogerov. Sleduj túto ?ou, hlasuj za najlep?ieho blogera a získaj z?avový kupón e?te v priebehu ?ivého vysielania!

Nádielka výro?ných kupónov

zdroj fotografie: GearBest

Získaj svoju nádielku kupónov

Jarné obdobie je známe obdobím da??om. Pr?a? v?ak bude aj v GearBeste, no tentokrát budú ?pr?a?? kupóny a skvelé ponuky na produkty popredných zna?iek. Získaj mno?stvo jedine?ných kupónov a spríjemni si svoj nákup, za ktorý u?etrí? naozaj nemalé peniaze.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.