Najvä??ia sociálna sie? na svete, Facebook, je tu s nami u? nejaký ten rok a mnohí z nás u? na ?asových osiach zverejnili nespo?et príspevkov. Tie nám spolo?nos? ob?as pripomenie a ve?a z nich je ukrytých v minulosti, no s týmito radami ich jednoducho odstráni?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kontrola ?asovej osi

zdroj fotografie: Screenshot / FonTech

V prvom rade je dôle?ité skontrolova? si svoju ?asovú os a to, ako ju vidia ostatní pou?ívatelia, dokonca aj tí, ktorí nie sú na zozname priate?ov. Pre prístup k tejto mo?nosti klikni v pravom hornom rohu na malú ?ípku smerujúcu dole a následne na ?Nastavenia?. Tam nájde? zálo?ku ??asová os a menovky?, kde je mo?nos? ?Prezera? ako?.

zdroj fotografie: Screenshot / FonTech

Následne sa ti zobrazí tvoj profil tak, ako ho vidia ostatní pou?ívatelia. To v?ak mô?e? jednoducho zmeni? a po kliknutí na ikonu zemegule a zobrazi? náh?ad tak, ako ho vidí niektorý z tvojich priate?ov.

Skry staré príspevky

zdroj fotografie: Screenshot / FonTech

Nenechaj si ujs?
Chce? odstráni? v?etky svoje údaje a zmiznú? z internetu? Máme rie?enie

Ka?dý z nás má na svojej ?asovej osi mno?stvo starých príspevkov, ktorých by sa rád zbavil. Pre tento ú?el Facebook vyvinul ?peciálny nástroj. Ten nájde? znova v Nastaveniach pod zálo?kou ?Súkromie?, kde mô?e? vyu?i? funkciu ?Zú?i? publikum existujúcich príspevkov?. Vidite?nos? v?etkých príspevkov, ktoré si tak doteraz zdie?al sa v?ak zmení z ?Verejné? na ?Priatelia?.

Oprav nastavenia ?asovej osi

zdroj fotografie: Screenshot / FonTech

V tejto ?asti preskúmaj, ?i sú nastavenia tvojej ?asovej osi také, aké by si si prial. Pre kontrolu cho? do Nastavení, kde nájde? zálo?ku ??asová os a menovky?. Tam si mô?e? potom prispôsobi? jednotlivé mo?nosti pod?a svojich preferencií.

Hlb?ie ?istenie profilu

zdroj fotografie: Screenshot / FonTech

Pokia? ti doteraz ani tieto tipy nesta?ili, mô?e? vyu?i? aj toto roz?írenie pre Google Chrome, no pri práci s ním bu? opatrný. Zvykne by? toti? agresívny ?o sa skúmania ?asovej osi týka. Aj s týmto nástrojom tak mô?e? dokonale pre?isti? svoj profil a odstráni? z neho staré a ?asto nechcené príspevky, ktoré si uverejnil pred nieko?kými rokmi. Po týchto krokoch bude tvoja ?asová os ako znovuzrodená a ty sa u? nemusí? obáva?, ?e sa ti bude niekto vysmieva? kvôli starej fotke spred 5 rokov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]