Pokia? je pre teba bicykel najlep?ím dvojkolesovým priate?om na cestách, daruj mu dar?ek a vybehni na cesty s novou vylep?enou výbavou v podobe kvalitného osvetlenia Meilan X5 a Basecamp BC-403.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Reflektor mô?e? ma? u? aj na bicykli. V?aka prednému svetlu od Basecamp

Osvetlenie je azda najzákladnej?ou povinnou výbavou pre tvoj bicykel. Ak si doteraz pou?íval 5-eurové svetielka kúpené niekde na dedinskom výpredaji, okam?ite ich zaho? do ko?a. Predné svetlo Basecamp BC-403 je toti?to mini reflektor pre bicykle. Toto svetlo mám u? pribli?ne rok a svojou neuverite?nou jasnos?ou ma dostáva aj teraz. To, ?o sa skrýva v tomto naozaj malom tele, prekvapí sná? ka?dého. Rozmery samotného svetla sú 39 x 24 x 32 mm a jeho hmotnos? len 42 gramov.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Kúpi? svetlo Basecamp BC-403

Kon?trukcia je vyrobená z kvalitného hliníka, do ktorého výrobca vyrezal aj aerodynamické drá?ky, ktorá zárove? slú?ia na chladenie svetla, ke??e pri dlh?om svietení sa doká?e zahria? naozaj poriadne. Kon?trukcia je navy?e vode odolná, a to v?aka certifikátu IPX7. Dá?? teda svetlu nijak neu?kodí.

Najzaujímavej?ie na tomto svetle je v?ak to, ?o sa ukrýva v jeho vnútri. Je to len jediná LED dióda typu CREE MXL L2, ktorá na prvý poh?ad vyzerá nevinne. V realite je to ale poriadne mon?trum. Táto malinká LED dióda toti?to doká?e vyprodukova? svietivos? neskuto?ných 1800 luménov, ?o je hodnota, ktorú dosahujú ove?a vä??ie reflektory s cenou nieko?kých stoviek eur. Svetlo Basecamp BC-403 obsahuje aj tri re?imy s rôznou intenzitou svietenia. Pri najsilnej?om re?ime doká?e Basecamp BC-403 osvieti? prostredie na vzdialenos? 50 – 100 metrov (udáva výrobca). Maximálna ?írka dopadu svetla je potom 8 metrov.

Najslab?ia vs stredná úrove?

Najslab?ia vs najsilnej?ia úrove?

Na prvý poh?ad nenápadné bicyklové svetlo s tak obrovským výkonom svietenia v?ak potrebuje aj poriadnu dávku energie. Okrem svetla tak v balení nájde? aj externý napájací zdroj v podobe 6400 mAh akumulátora, ktorý je zlo?ený zo 4 ?lánkov batérií s napätím 3,7V. Výrobcom udávaná výdr? svietenia na jedno nabitie je 180 minút pri najjasnej?om re?ime. Túto výdr? mô?em potvrdi?. Batéria je vlo?ená do na mieru vyrobenej ta?ky, v?aka ?omu ju bez problémov pripevní? na rám bicykla. Stav batérie je indikovaný priamo na svetle, ktoré obsahuje trojicu LED diód. Po pripojení svetla k akumulátoru tak bude? ihne? vedie?, ?i treba batériu dobi?. Nabíjanie prebieha prostredníctvom pribaleného adaptéra s výstupom 8,4 V.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

zdroj fotografií: Kristián Hru?ovský/FonTech

zdroj fotografií: Basecamp

Celé balenie tak obsahuje samotné svetlo, zdroj napájania, adaptér pre nabíjanie a dvojicu gumi?iek, v?aka ktorým upevní? svetlo na riadidlá bicykla. Za cenu len 23 ? ide o jeden z najzaujímavej?ích gadgetov pre tvoj bicykel.

Zadné ?high-tech? svetlo Meilan X5


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Meilan X5 je ?peciálne zadné svetlo, ktoré v sebe zah??a viac bezpe?nostných prvkov v jednom. Celé zariadenie sa skladá z 3 hlavných ?astí. Jednou z nich je dr?iak, ktorý sa pripevní na ty? sedla. Dr?iak poskytuje jednoduché pripevnenie zadného svetla, ktoré si tak mô?e? z bezpe?nostných dôvodov pred opustením bicykla zlo?i? a vyhnú? sa tak kráde?i. Zárove? umo??uje nastavite?ný sklon v rozsahu a? 180°.


zdroj fotografií: Meilan

Nadupané svetlo Meilan X5 za 18 ?

U? spomínanou druhou ?as?ou je samotné zadné svetlo, ktoré v sebe obsahuje 2000 mAh batériu nabíjate?nú pomocou microUSB portu. Zadné svetlo obsahuje jeden pár oran?ových smeroviek a ve?ký ?ervený varovný pruh, ktorý doká?e svieti?, prípadne v závislosti od signálu zobrazova? ?ervený prechod. Výbavu zakon?uje laserové svetlo, ktoré znázor?uje bezpe?ný odstup do bicykla ?erveným laserom. ?írka zadného svetla je 10 cm, hrúbka 3 cm a d??ka 5 cm, v?aka ?omu pri bicyklovaní nijak nepreká?a.

zdroj fotografií: Gearbest.com

Poslednú ?as? tvorí drobné dia?kové ovládanie, ktoré sa pripevní na riadidlá bicykla. Obsahuje a? 4 tla?idlá slú?iace pre ovládanie smeroviek, zadného svetla a laserových ?iar. Komunikácia medzi ovláda?om a zadným svetlom prebieha úplne bezdrôtovo. Celá táto výbava je vode odolná pod?a certifikátu IPX4, tak?e sa dá bez problémov pou?íva? aj po?as da?divých dní. Nadupné zadné svetlo na bicykel s názvom Meilan X5 kúpi? iba za 18 ?.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Meilan X5 light
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
59%
Chcem to
23%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]