banner-elephone-s7
Po kru?ných ?asoch, ktorými spolo?nos? HTC nepochybne prechádzala, sa hlási opä? k slovu. Na za?iatku roka 2017 na nikoho ne?akala a predstavila svoju vlajkovú lo? HTC U Ultra.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predstavenie nového high-endu bolo v naozaj nezvy?ajne skorom termíne, krátko po skon?ení svetového ve?trhu CES 2017. Tento termín robí z HTC U Ultra jednu z najskôr predstavených vlajkových lodí v roku 2017. ?erstvo predstavená novinka je zástupca novej modelovej rady U, priná?a elegantný dizajn, 5,7? displej, dostato?ný výkon a sekundárnu obrazovku. Mnohých nepote?í absencia 3,5 mm jacku, ktorý sa z mnohých smartfónov vytráca ?oraz viac. K v?etkému podstatnému sa v?ak dostaneme.

HTC U Ultra 5
Zdroj fotografie: The Verge

Ako sme u? spomínali, HTC U Ultra je zástupca novej modelovej rady U, kde dop??a kompaktnej?í HTC U Play. Spolo?nos? dizajn naozaj prepracovala do najmen?ích detailov. Smartfón má celé telo pokryté sklom, ?o z neho robí ve?mi elegantné zariadenie. HTC svoju kon?trukciu nazvalo ?Liquid surface? a ako u? z názvu vyplýva, svojimi povrchovými vlastnos?ami by mala pripomína? tekutinu. Výhodou sú ladné krivky a príjemný povrch, na druhej strane nemusí by? extra jemná zadná strana praktická za ka?dých okolností. Puzdro by malo by? namieste.

HTC U Ultra blue white
Zdroj fotografie: The Verge

Dominantou prednej strany je 5,7? Super LCD obrazovka s QuadHD rozlí?ením. Zaujímavým rie?ením je sekundárna obrazovka, ktorá sa nachádza nad hlavným displejom. Tenký pásik sa tiahne od prednej kamery a? po pravý okraj displeja. Podobné rie?enie sme videli aj u spolo?nosti LG. Aj v tomto prípade by sa na nej mali zobrazova? notifikácie, skratka k hudobnému prehráva?u alebo ku kontaktom.

HTC U Ultra 2
Zdroj fotografie: The Verge

O dostato?ný výkon sa stará Snapdragon 821, ktorému sekunduje 4 GB RAM. Zvoli? si star?í typ procesoru, ke? ostatní velikáni smartfónových vôd pripravujú vlajkové lode so Snapdragon 835, je od HTC pomerne zvlá?tnym krokom. Majite?ov pote?ia dve pamä?ové verzie, konkrétne 64 GB a 128 GB model, pri?om oba z nich budú podporova? roz?írenie internej pamäte pomocou MicroSD karty a? do ve?kosti 2 TB. Fotoaparát sa od predo?lej vlajkovej lode HTC 10 príli? nelí?i. Spolo?nos? vybavila vlajkovú lo? rovnakým 12 MPx Ultra Pixel sníma?om s clonou f/1.8 a dodala PDAF zaostrovanie. Pri fotoaparáte v?ak ?tla?ila HTC topánka? najmenej, sníma? si v minuloro?ných testoch viedol výborne. Zvä??enia po?tu pixelov sa dostalo prednému fotoaparátu a tak je pre selfie pripravený 16 MPx sníma?.

HTC U Ultra 3
Zdroj fotografie: The Verge

Najvä??ím kame?om úrazu by pre novinku mohla by? výdr? batérie. Vlajkovú lo? napája batéria s kapacitou 3000 mAh, ?o pri displeji s 5,7? uhloprie?kou naozaj nie je ve?a. Sekundárny displej bude, samozrejme, ur?ite ?o naj?etrnej?í, no nejaké to percento z výdr?e si taktie? ur?ite vezme. Opera?ným systémom novinky bude Android Nougat so softvérovou nadstavbou HTC. Modelová rada U je odvodená od anglického slova ?user?, ktoré znamená pou?ívate?, ?o nazna?uje na koho chce HTC sústredi? pozornos?. Novinkou je aj vylep?enie AI softvéru, ktorý by mal majite?ovi viac rozumie?, nau?i? sa jeho zvyklostiam a predklada? mu relevantné návrhy. V praxi to vyzerá tak, ?e vás smartfón upozorní na po?asie, prípadne vám pripomenie, aby ste ho dobili, ak vytu?í, ?e budete z domu dlh?ie pre?. Asistent funguje aj pri vypnutom displeji, preto?e funguje na princípe always-on hlasovej detekcie. Mnohých ur?ite nepote?í absencia 3,5 mm audio jacku, jemnou náplas?ou sú kvalitné bezdrôtové slúchadlá USonic, ktoré by mali by? sú?as?ou balenia.

HTC U ULtra 4
Zdroj fotografie: The Verge

Cena nového HTC Ultra U vo verzii so 64 GB pamä?ou za?ína v dne?nom predpredaji na úrovni 713 ?. Potencionálni majitelia majú na výber zo ?tyroch farebných prevedení ? biela, ?ierna, ru?ová a modrá. K dispozícii by mala by? aj limitovaná edícia vlajkovej lode so 128 GB internou pamä?ou a zafírovým sklom na prednej strane displeja, no ani jej cena, ani dostupnos? nie je zatia? známa.

HTC U Ultra 1
Zdroj fotografie: The Verge

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
27%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
27%
Neznášam to
36%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]