banner-galaxy-a3-a5Spolo?nos? Nintendo po dlhých piatich rokoch predstavila svoju novú hybridnú hernú konzolu. Jej názov znie Nintendo Switch, pri?om okrem klasického hrania pred televíziou doká?e poslú?i? aj na spríjemnenie dlhých chví? pri cestovaní. Nové hracie zariadenie ohúrilo ve?ké mno?stvo sú?asných, ale i bývalých hrá?ov, ktorí si chcú zaspomína? na legendárne herné postavi?ky, akými sú Mario alebo Sonic.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ohromný úspech tohto nev?edného zariadenia viedol k do?asnej nedostupnosti takmer po celom svete. Napriek tomu v?ak ve?ká skupina ?udí nie je o výhodách tejto novinky 100 percentne presved?ená a ?akajú tak na prvé recenzie ?i hodnotenia poskytovaného herného zá?itku. Konzola s viacerými spôsobmi vyu?itia v?ak rozhodne má ?o ponúknu?, o ?om ?a mo?no presved?í aj tento ?lánok. V?etko o tablete, prenosnom hernom zariadení a domácej konzole v jednom si tak mô?e? pre?íta? na riadkoch ni??ie.

Prvým základným spôsobom vyu?itia je re?im prenosného hracieho zariadenia. Vstavaná batéria zabezpe?uje pri tomto re?ime výdr? 2,5 a? 6,5 hodín, ktorá závisí aj od náro?nosti samotnej hry.

Nintendo-Switch-pocity (19)zdroj fotografie: BusinessInsider

Bli??í poh?ad na túto prenosnú ?as? konzoly odha?uje 6,2-palcový displej, ktorý má po ?avom a pravom boku pripojené originálne herné ovláda?e Joy-Con.

Nintendo-Switch-pocity (10)zdroj fotografie: BusinessInsider

Úplne prvou testovanou hrou bola multiplayerová strie?a?ka z poh?adu tretej osoby, Splatoon 2. ??astlivci, ktorí si túto hru mohli na vlastnej ko?i vyskú?a? ocenili najmä netradi?né spracovanie a zábavný gameplay.

Nintendo-Switch-pocity (5)zdroj fotografie: BusinessInsider

Herný zá?itok v?ak v tomto re?ime zneva?ovala nie príli? optimálna ovládate?nos?. Orientovanie je toti?to rie?ené pomocou pohybových senzorov, ?o pri hrách tohto typu jednoducho nie je vhodné.

Nintendo-Switch-pocity (27)zdroj fotografie: BusinessInsider

Pri iných hrách toto na??astie neplatí a taký Mario Kart 8 Deluxe ponúka v?aka pohybovým senzorom e?te lep?í zá?itok.

Nintendo-Switch-pocity (17)

Mario Kart 8 Deluxe je vo v?eobecnosti zhodný s klasickou verziou, ktorá vy?la na Wii U, av?ak je obohatený o nový obsah.

zdroj fotografie: BusinessInsider

Joy-Cony ponúkajú originálne prevedenie, pri?om pomerne tradi?ná ponuka tla?idiel je umiestnená na relatívne malom priestore. To je v?ak na ?kodu a v prenosnom re?ime tak niekedy dochádza k neúmyselným prehmatom.

Nintendo-Switch-pocity (21)zdroj fotografie: BusinessInsider

Ve?kým plusom je v?ak to?ko omie?ané prispôsobenie, ktoré umo??uje pripevnenie k Joy-Con Gripu, ?ím vznikne klasický gamepad. Ten lep?ie padne do ruky, v?aka ?omu sa hry omnoho jednoduch?ie ovládajú.

Nintendo-Switch-pocity (25)zdroj fotografie: BusinessInsider

Tento gamepad je mo?né vyu?íva? pri re?ime domácej konzoly, a teda vtedy, ke? je tabletová ?as? umiestnená v doku.

Nintendo-Switch-pocity (7)zdroj fotografie: BusinessInsider

Joy-Cony sú k Joy-Con Gripu pripevnené poistkou, aby nedochádzalo k ich neúmyselným vysunutiam. Pre opätovné oddelenie je nutné stla?i? okrúhle ?ierne tla?idlá umiestnené na spodnej ?asti modulárnych ovláda?ov.

Nintendo-Switch-pocity (16)zdroj fotografie: BusinessInsider

Pri klasickom domácom hraní vyzerá Nintendo Switch takto. Prenosný tablet sa po pripojení k doku automaticky zhasne a hra sa spustí na televízií, ktorá je k doku pripojená HDMI káblom.

Nintendo-Switch-pocity (12)zdroj fotografie: BusinessInsider

Po pripojení do dokovacej stanice sa prenosná ?as? za?ne automaticky nabíja?.

Nintendo-Switch-pocity (11)zdroj fotografie: BusinessInsider

Napriek obdivuhodnej inovatívnosti nie je základný gamepad práve najlep?í. Joy-Con Grip je vyrobený z nekvalitného plastu, ktorý na dotyk pôsobí extrémne lacno. To mu síce neuberá na funk?nosti, av?ak v kvalite rozhodne stráca na konkuren?né rie?enia od Sony ?i Microsoftu.

Nintendo-Switch-pocity (8)zdroj fotografie: BusinessInsider

Ve?kým plusom Joy-Conov sú u? spomínané pohybové senzory, ktoré umo??ujú interaktívne ovláda? niektoré hry.

Nintendo-Switch-pocity (29)zdroj fotografie: BusinessInsider

Aby toho nebolo málo, Nintendo Switch poslú?i aj ako dokonalý spolo?ník na ka?dú párty, nako?ko umo??uje hru viacerých hrá?ov.

Nintendo-Switch-pocity (2)zdroj fotografie: BusinessInsider

Priamo od Nintenda je k dispozícii ?al?í, tentoraz omnoho tradi?nej?í a kvalitnej?í gamepad. V rukách pôsobí skvelo a rozlo?enie tla?idiel, ako aj ich ve?kos?, je na neporovnate?ne lep?ej úrovni. Nane??astie, tento gamepad sa v základnom balení nenachádza a pre pohodlnej?ie domáce hranie si bude? musie? priplati? a? 70 ?.

Nintendo-Switch-pocity (1)zdroj fotografie: BusinessInsider

Aj ke? novinka Nintenda oplýva nieko?kými nedostatkami, rozhodne ju netreba podce?ova?. Predstavuje toti?to to najlep?ie sk?benie prenosnej a klasickej domácej hernej konzoly, ktoré jednoducho nemá vo svete konkurenciu. Za oficiálnu cenu 300 ? tak získa? dve hracie zariadenia v jednom, ktoré ?a doká?u zabavi? na viacero spôsobov.

Nintendo-Switch-pocity (6)zdroj fotografie: BusinessInsider

Na videu ni??ie si navy?e mô?e? prezrie? v?etky hry, ktoré sa na túto zaujímavú konzolu dostanú v doh?adnej dobe. V skuto?ne ?irokej ponuke nechýba u? spomínaný Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey ?i Splatoon 2. Záujemcovia sa v?ak mô?u te?i? aj na FIFU 17, Skyrim, Minecraft, Steep, Rayman Legends, Just Dance 2017, novú Zeldu a mnoho mnoho ?al?ích.

TIP: V?etko, ?o zatia? vieme o novej konzole Nintendo Switch, ktorá má zamie?a? karty v hernom priemysle

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]