Spolo?nos? Xiaomi je fenoménom dne?nej doby. Z malého ?ínskeho startupu vyrástol výrobca gigantických rozmerov, ktorý v mnohých smeroch prekonáva konkurenciu s ove?a dlh?ou tradíciou. Za jeho úspechom, ako iste dobre vie?, nestoja len smartfóny, ale aj gadgety od výmyslu sveta. Nepochybne sa tak o? pri?inila aj pätica výrobkov, o ktorých nájde? ?o-to popísané ni??ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi batoh

Cena: 14 ?

xiaomizdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi batoh za 14 ?

Blí?i sa leto a po?et vrstiev, ktoré na sebe be?ne nosíme oble?ené sa za posledné tý?dne rapídne zní?il. S týmto v?ak súvisí jeden záva?ný problém, ktorý je ve?mi dobre známy najmä mu?skému pokoleniu. ?ím menej vrstiev na sebe má?, tým menej má? k dispozícii vreciek. Neraz tak k?ú?e, pe?a?enku alebo smartfón jednoducho nemá? kam odlo?i?. O to hor?ie je, ak toho pri sebe nosí? e?te o ?osi viac. Na??astie ale mô?e? vyu?i? batoh od spolo?nosti Xiaomi, ktorý dokonale postrá?i v?etky tvoje cennosti a popri tom vyzerá dobre. Navy?e je ?ahký a pri nosení ?a nebude v ni?om obmedzova?. Kúpi? si ho mô?e? u? za 14 ?.

Xiaomi selfie stick

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi selfie stick za 15 ?

S najvä??ou pravdepodobnos?ou si sa u? stretol s pojmom selfie stick alebo selfie palica. Tento pojem ozna?uje ty?ku, ktorú na jednom konci dr?í?, zatia? ?o si do toho druhého pripne? svoj smartfón alebo ak?nú kameru. Povie? si, ?e ide o jednoduché zariadenie a v podstate to tak aj je. Xiaomi v?ak opä? raz dokazuje, ?e v?etko doká?e urobi? lep?ie ako konkurencia a oby?ajnú selfie palicu vylep?ila. Tá teda neslú?i len na zachytenie vä??ieho mno?stva obsahu a mô?e? ju tie? vyu?i? ako tripod pre svoj smartfón. Zárove? tento gadget obsahuje dia?kový ovláda?, s ktorým mô?e? jednoducho vytvára? fotografie. Ak teda tú?i? po skvelých selfí?kach, jediné, ?o musí? urobi?, je zaplati? za túto palicu 15 ?.

Xiaomi LED stolná lampa

Cena: 36 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi LED stolnú lampu za 36 ?

Xiaomi si dáva na dizajnovej stránke svojich výrobkov nesmierne zále?a?. Ve?mi dobre to potvrdzujú aj gadgety ur?ené do domácnosti, ktoré vyzerajú zaka?dým skvele. Za zmienku stojí napríklad táto stolná lampa, ktorá ti nielen vynikajúco posvieti, ale e?te ti aj skrá?li setup. Intenzitu osvetlenia si vie? prispôsobi? pod?a toho, ?o v konkrétnej chvíli za stolom vykonáva?. Iné svetlo si tak nastaví? pri ?ítaní a zasa iné pri práci s po?íta?om. V najnov?ej akcii za tento dizajnový doplnok zaplatí? len 36 ?, ?o je na stolnú lampu tejto kvality naozaj skvelá cena. Dodato?ná platba DPH ?a mô?e vyjs? na 7 ?.

Xiaomi Roidmi B1 okuliare

Cena: 36 ?

zdroj fotografie: Koojia

Kúpi? Xiaomi Roidmi B1 za 36 ?

Za rovnakú sumu ako vy??ie popísané svietidlo sa predáva ?al?í dizajnový skvost, s ktorým v?ak tentoraz neskrá?li? svoj príbytok, ale priamo seba. Okuliare Xiaomi Roidmi B1 disponujú dobre známym tvarom, ktorý vyu?ívajú takmer v?etci výrobcovia tohto ob?úbeného doplnku oble?enia. ?ínsky gigant si v?ak pri ich výrobe nedal zále?a? len na estetike, ale aj na funk?nosti. Do kvalitne spracovaného rámu tak osadil sklá, ktoré filtrujú UV ?iarenie a ne?iadúce modré svetlo, ktoré na nás vy?aruje z obrazoviek smartfónov, ale aj po?íta?ov. Ak teda trávi? za po?íta?om ve?a ?asu a cení? si svoj zrak, na?etri 36 ? a s kúpou dlho neotá?aj. Opä? ?a mô?e platba DPH stá? ?al?ích 7 ?.

Xiaomi kolobe?ka

Cena: 400 ?

zdroj fotografie: Xchuxing

Kúpi? Xiaomi kolobe?ku za 400 ?

Ak obýva? jedno z vä??ích miest a ?asto sa presúva? z jedného miesta na druhé, tak ur?ite vie?, ?e takéto presúvanie vôbec nie je jednoduché. Na??astie v?ak rozvoj technológií opä? pomáha na tých správnych miestach a v?aka tomu sa ?oraz vä??ej ob?ube te?ia elektrické kolobe?ky. Jednu takú vyrobila aj spolo?nos? Xiaomi, pri?om ?a tento zaujímavý dopravný prostriedok zvládne odviez? a? rýchlos?ou 25 km/h. Vstavaná 18 650 mAh batéria zabezpe?uje výdr? a? na vzdialenos? 30 kilometrov. Maximálny výkon motora ?iní 500 W a nezabudlo sa ani na kvalitný E-ABS brzdný systém. Kolobe?ku samotnú kúpi? za 400 ?, av?ak musí? ráta? aj s dodato?nými poplatkami, ktoré sa mô?u vy?plha? na 80 ?. Po?tovné je v tomto prípade úplne zadarmo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.