Cenovo dostupné smartfóny a celkovo stredná trieda zaznamenala za posledné roky výrazný kvalitatívny posun vpred. Nielen?e sú tieto smartfóny ove?a výkonnej?ie ?i kraj?ie, no najvä??ie mno?stvo zákazníkov si získavajú práve v?aka priaznivej cene. Ak teda nemusí? ma? nutne ten najvýkonnej?í procesor alebo najlep?í fo?ák na trhu, tieto smartfóny sú ako stvorené pre teba. V tomto smere vidia výrobcovia obrovský potenciál a pri vývoji nových zariadení sa výrazne sústre?ujú aj na tento segment.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Slovenskí a ?eskí zákazníci majú v ob?ube dvoch gigantov ? Samsung a Huawei. Títo výrobcovia sypú novinky do strednej triedy ako na be?iacom páse. Prelom roku 2016 a 2017 priniesol v takmer rovnakej cenovej hladine Samsung Galaxy A3 2017 a z radov Huawei vystúpil nad v?etkých vylep?ený model P9 Lite 2017. Dvaja horúci kandidáti na bestseller vo svojej triede. Ktorý je v?ak lep?í v tých najdôle?itej?ích aspektoch moderného pou?ívate?a? A ?e nevie?, ktoré to sú? Základným stavebným kame?om úspechu ka?dého smartfónu by mala by? kvalitná kon?trukcia, ?pi?kový displej, dlhá výdr? a slu?ný výkon. Po?me si teda tieto dve ?eliezka v ohni bli??ie porovna?.

Chcem dizajn, ktorý ma bude reprezentova? v spolo?nosti

Kombinácia hliníku a skla je zaru?ený recept úspechu. Túto skuto?nos? si uvedomujú obaja giganti, a tak svoje smartfóny vybavili práve touto kombináciou hodnotných materiálov. P9 Lite 2017 sa skôr priklá?a na stranu hranatej?ích tvarov a tradi?ného dizajnu Huawei, kde?to A3-ka 2017 si zobrala in?piráciu z vlajkovej Galaxy S7-?ky. Samozrejme, toto rozhodne nie je na ?kodu a pri priamom porovnaní je náro?né ur?i? jasného ví?aza.

zdroj fotografie: Samsung

Za nás je vzh?ad ?isto o osobných preferenciách a ani pri jednom nespraví? krok ved?a, práve naopak. V spolo?nosti prémiových Samsungov ?i iPhonov sa zaru?ene nebude? hanbi?.

zdroj fotografie: Huawei

Displej

V sú?asnosti prevládajú v high-end segmente ?pi?kové 2K displeje s inovatívnym pomerom 18:9. No ?o robi? v prípade, ke? be?ný pou?ívate? si bohato vysta?í s Full HD panelom, ktorý je navy?e ?etrný k batérii a hardvéru? Okrem vlajkových lodí, kde sa trend zvy?ovania rozlí?enia stal akýmsi zau?ívaným ?tandardom, sa tak mô?e? spo?ahnú? práve na strednú triedu. P9 Lite 2017 ?a okam?ite zaujme 5,2-palcovým Full HD IPS displejom, ktorý je navy?e elegantne zaoblený po boku.

p9 lite 2017zdroj fotografie: Huawei

Na druhej strane pomyselného ringu sa v?ak stavia A3-ka 2017 s tradi?ným ?Samsungáckym? AMOLED displejom, ktorý má, samozrejme, navrch v niektorých aspektoch, av?ak ?as? pou?ívate?ov ju nemá ve?mi v láske v?aka jemne presaturovaným farbám, ktoré sa s reálnymi úplne nezhodujú. Mô?e? sa tak rozhodnú? bu? pre príkladný IPS panel s reálnymi farbami, alebo sa spo?ahne? na mierne nekonven?ný AMOLED panel, ktorý je v?ak ikonický najmä v?aka perfektnému podaniu ?iernej.

Nájs? zariadenie s dostato?nou batériou je v dne?nej dobe poriadna alchýmia

Batérie, batérie a e?te raz batérie. Najvä??í problém moderných smartfónov. Smerom dosiahnutia výdr?e obrovskými kapacitami sa vydalo u? nieko?ko výrobcov, av?ak v tom prípade musí zákonite prís? aj zvä??enie celkových rozmerov daného smartfónu. Druhá ?as? výrobcov to tak skú?a metódou síce priemernej?ích kapacít, no na druhej strane to kompenzujú energeticky nenáro?ným hardvérom ?i modernej?ími komponentami, ktoré doká?u produkova? vy??í výkon aj pri zachovaní ni??ej spotreby energie. Model P9 Lite 2017 tak v útrobách svojho luxusne vyzerajúceho tela skrýva relatívne dobrú 3000 mAh batériu.

zdroj fotografií: Huawei

Mo?no si povie?, ?e táto kapacita by mi nemohla sta?i? ani na de?. Radi ?a v?ak vyvedieme z omylu, ke??e práve moderný hardvér docielil to, ?e s týmto smartfónom prejde? jedným d?om náro?nej prevádzky ako nô? maslom. Samsung je v tomto prípade výrazne odsunutý na druhú ko?aj, a to v?aka pou?itiu len 2350 mAh batérie.

Výkon, v?aka ktorému nebude? nikdy pozadu

Ako sme u? spomenuli vy??ie, smartfón bez poriadnej optimalizácie ?i dostato?nej porcie výkonu je ako vojak bez pu?ky. V prípade Samsungu existuje na internete mno?stvo vtipov ?i obrázkov, ktoré sa vysmievajú optimalizácii TouchWizu. A v prípade hardvérovo slab?ích smartfónov to platí dvojnásobne. Alebo nie? Kórejský gigant si za posledné roky vstúpil do svedomia a na optimalizácii softvéru zapracoval skuto?ne svedomito. Výsledkom je teda kone?ne konkurencieschopná nadstavba.

Huawei s nadstavbou EMUI v?ak hrá úplne odli?nú hru. Nadstavba tohto výrobcu sa toti?to rýchlo dostala ?pod ko?u? v?etkým pou?ívate?om. Vyzna?uje sa výbornou optimalizáciou, bohatou funk?nou výbavou, diametrálne odli?ným vzh?adom ako ?istý Android ?i rozmanitými aplikáciami pre rôzne ú?ely. U? po vybalení smartfónu tak dostane? zariadenie, do ktorého nemusí? ni? zbyto?né naviac in?talova? a je pripravený na plnohodnotné pou?ívanie.

p9 lite 2017zdroj fotografie: Huawei

V útrobách P9 Lite 2017 tepe osemjadrový procesor Kirin 655 s maximálnym taktom 2,1 GHz. Podpornými ?motormi? tohto procesora sú tie? 3 GB pamäte RAM a 16 GB interného úlo?iska. Naopak A3-ka sa mô?e pochváli? len 2 GB opera?nej RAM pamäte a 16 GB interným úlo?iskom. V tomto prípade má Huawei opä? navrch a P9 Lite 2017 tak splní nároky aj náro?nej?ieho publika. ?i u? in?taluje? desiatky aplikácií, alebo si neustále online na rôznych sociálnych sie?ach, v?etkými úkonmi ?a tento smartfón prevedie ?avou zadnou.

S príchodom Androidu 7.0 Nougat sa najpopulárnej?í opera?ný systém na svete opä? posunul kvalitou na vy??iu úrove?. Po novom sú tak k dispozícii optimalizované procesy na pozadí, lep?ia výdr? batérie a efektívnej?ie hospodárenie s výkonom. P9 Lite 2017 mô?e veselo vyu?íva? tieto vylep?enia, zatia? ?o Samsung e?te stále be?í na star?om Androide 6.0 Marshmallow. Ak teda po?aduje? v?dy najnov?í softvér, ?ínsky výrobca ti poskytne tieto patri?né výhody.

Zhodnotenie

Tak Huawei alebo Samsung? To? otázka, ktorú ur?ite kladie? po pre?ítaní tohto porovnania. Mo?no si v kone?nom dôsledku povie?, ?e fanú?ikovia Samsungu predsa nebudú prechádza? na Huawei a platí to aj naopak. Av?ak z tohto mierneho omylu ?a mô?e vyvies? fakt, ?e Huawei u? mô?eme bra? ako rovnocenného súpera pre Apple a Samsung. Sved?í o tom neustále narastajúca kvalita zariadení tohto progresívneho výrobcu, ktorý u? neraz v segmente strednej triedy ukázal, ?e konkurenciu doká?u doslova zni?i?. Samozrejme, zabúda? netreba ani na dcérsky Honor ?i Xiaomi, ktoré láka pou?ívate?ov rovnako kvalitnými zariadeniami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
42%
Chcem to
21%
Mám to
16%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
5%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]