banner-honor-8
DJI je ?ínska spolo?nos?, ktorá sa zameriava na výrobu dronov. V jej portfóliu nájdete okrem profesionálneho Inspire 1 aj dronov pre nás, ,,be?ných smrte?níkov“. Ur?te ste u? nie?o po?uli o sérii Phantom. Tá teraz dostala nového súrodenca, DJI Mavic Pro.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? DJI v New Yorku predstavila nový prírastok do rodiny dronov. Model Mavic Pro rie?i najvä??í problém série Phantom – rozmery. Tento problém výrobca vyrie?il pomocou ramien rotorov, ktoré sa dajú zlo?i? a zapadajú tak do tela. V zlo?enom stave má dron rozmery len 83 x 83 x 198 mm a bez vä??ích problémov ho teda vlo?íte do batohu. Hmotnos? sa zastavila na hodnote 743 gramov.

Honor 8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

mavic_pro_01

Zmen?enia sa do?kal aj ovláda?, ktorý má teraz ove?a prívetivej?ie rozmery. Nachádza sa na ?om displej, ktorý zobrazuje v?etky potrebné údaje k bezpe?nému letu. Do spodnej ?asti ovláda?a sa umiest?uje smartfón pre náh?ad kamery z drona. Samotná kamera ponúka záznam videa v 4K rozlí?ení pri 30 snímkach za sekundu, prípadne ni??ie, FullHD rozlí?enie s 96 fps. V podpore je aj mo?nos? zhotovovania snímok, a to pri rozlí?ení 12 MPx s maximálnou rýchlos?ou uzávierky 8 sekúnd.

Pote?í aj podpora vytvárania fotografií do bezstratového RAW formátu. Nevýhodou v?ak mô?e by? skuto?nos?, ?e sa kamera nedá od tela dronu oddeli?. Na sedem kilometrov sa zvä??ila vzdialenos?, na ktorú mô?ete s dronom od ovláda?a doletie?. Maximálna rýchlos? v ideálnych podmienkach dosahuje 65 km/h. Ak si v?ak chcete u?i? ?o najdlh?í let, ktorý pod?a DJI mô?e trva? na jedno nabitie a? 27 minút, budete sa musie? kroti? a Mavic Pro ,,hna?“ len na 25 km/h. Priemerná d??ka letu je v?ak odhadovaná na 21 minút.

dji-mavic-pro-drone-2618-0

Samozrejme, nový Mavic Pro je plne nabitý rôznymi senzormi. Spolu s piatimi kamerami, GPS a GLONASS s dvomi ultrazvukovými mera?mi vzdialenosti zabezpe?ujú, ?e dron ,,vidí“ v?etky okolité preká?ky vo vzdialenosti 15 metrov, a taktie? sa doká?e presne vzná?a?, ?o by malo zabráni? po?kodeniu ne?ikovnos?ou pilota. Disponuje aj technológiou sledovania objektu. Sta?í teda nastavi?, aby vás dron sledoval a vy sa u? nemusíte o ni? iné stara?. ?al?ou zaujímavou funkciou je ovládanie gestami. Ak si chcete vytvori? fotografiu, sta?í na dron jednoducho zamáva?. DJI Mavic Pro v?ak nie je ?iadna lacná hra?ka a prípadní záujemcovia si musia nachysta? 1199 ?.

mavic_pro

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
63%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.