banner-ulefone-future
Je to termín, s ktorým sa denno denne stretávate v rôznych ?lánkoch, no teraz sa trochu pozastavíme nad tým, ?o to vlastne znamená. My toto slovné spojenie pou?ívame v súvislosti so smartfónmi, no pritom nemá so smartfónmi ni? spolo?né a pou?i? sa dá aj pri iných produktoch. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri Googlení mô?eme narazi? na dve mo?né vysvetlenia. Tým prvým je: „vojnová lo? s veliacim dôstojníkom flotily na palube“. Toto vysvetlenie má skôr historický význam a pre nás je teda nepodstatné. Druhé vysvetlenie je v?ak úplne o inom a dáva jasnej?iu predstavu o tom, ?o vlastne vlajková lo? pre nás znamená. „Výrobok alebo produkt, ktorý reprezentuje to najlep?ie, ?o daný výrobca alebo trh ponúka“. Redakcia webu Android Authority sa nad tým rozhodla zamyslie? a prinies? ?itate?om svoje názory. Táto téma zaujala aj nás a rozhodli sme sa pre ?u venova? ?lánok pre sobotné ?ítanie. Za vlajkovú lo? mô?eme ozna?i? nasledovných ?es? typov produktov. Vlajková lo? teda je…

Najlep?ie zariadenie, ktoré výrobca ponúka

galaxy-note-7-oficialne

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Toto je asi najjednoduch?ia a najzrozumite?nej?ia definícia vlajkovej lode. Pod?a niektorých názorov to v?ak nemusí plati? v?dy. Zariadenie, v na?om prípade smartfón, mô?e by? vlajkovou pokojne aj vtedy, ke? neponúka najlep?í hardvér na trhu. V tomto prípade mô?e zohráva? úlohu popularita a predajnos? konkrétneho zariadenia. Titul ?vlajková lo?? mô?e by? teda získaný len na základe ?popularity?, nezávisle od ?pecifikácií a ceny zariadenia.

Zariadenie s najlep?ími dostupnými ?pecifikáciami

zuk-z2-pro-snapdragon-cpu

Tento ?výrok? síce nadväzuje na predo?lý, to tentokrát sa treba pozastavi? nad tým, ?o je vlastne najlep?ie. Áno, ur?ite sa zhodneme na tom, ?e napríklad Snapdragon 820 a 4 / 6 GB RAM je tá pravá výbava pre vlajkovú lo? a vyhovova? musí ka?dému. Zoberme si v?ak napríklad 5-palcový FullHD displej a 5.7-palcový QuadHD displej. Ktorý je lep?í? V tomto prípade to ur?i? nemô?eme, ke??e ka?dému mô?e vyhovova? nie?o iné a ka?dý displej má svoje výhody aj nevýhody. Najlep?ie ?pecifikácie teda nemusia by? pre ka?dého naozaj najlep?ie.

Android smartfón, ktorý je schopný konkurova? iPhonom

androidpit-xiaomi-mi5-vs-apple-iphone-6s-logo

Apple iPhone 6S mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

V redakcii Android Authority zaznela aj takáto veta. iPhony sú prémiové smartfóny, ktorým v?ak pre fungovanie sta?í ove?a men?ia pamä? RAM a menej ?atraktívna? výbava. Výrobcovia Android smartfónov sa ?asto sna?ia iPhonom konkurova? a ke? sa im to podarí, titul ?vlajková lo?? si mô?u pripísa? aj v takomto prípade.

Zariadenie bez akýchko?vek kompromisov

oneplus-3-recenzie-fotografie (33)

OnePlus 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Kompromisy do vlajkových lodí naozaj nepatria, no niekedy pre zachovanie ni??ej ceny proste musia by?. Ako ale vlastne chápa? kompromis? Pou?itie 4 GB RAM namiesto 6 GB toti? ozajstný kompromis nie je. Kompromis mô?eme chápa? skôr ako pou?itie nie?oho star?ieho a hor?ieho, ke? sú k dispozícii nov?ie a lep?ie mo?nosti. 6 GB RAM v?ak lep?ia mo?nos? nie je a chápa? ju mô?eme skôr ako marketing.

Najlep?ie zariadenie v ur?itej triede, respektíve cenovom rozpätí

xiaomi-redmi-pro-fotak

Xiaomi Redmi Note 3 PRO mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Vlajková lo? nemusí by? v?dy to úplne najlep?ie na trhu. Výrobcovia toti? vä??inou produkujú zariadenia ni??ej, strednej a vy??ej triedy, pri?om ka?dá trieda má tie? svoju vlastnú vlajkovú lo?. Ako príklad si zoberme Xiaomi. Vlajkovým modelom ni??ej triedy je Redmi 3S, strednej triedy Redmi Pro a vy??ej triedy Mi5. Redmi 3S a Redmi Pro pritom ale neponúkajú to najlep?ie, ?o je na trhu dostupné. Ponúkajú len to najlep?ie, ?o na danú cenu mô?u.

Zariadenie pre komer?né ú?ely a so silnou marketingovou kampa?ou

xiaomi-mi5-cierna

Xiaomi Mi5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Vlajkové lode sa ?astokrát pou?ívajú aj na komer?né ú?ely. Smartfóny ako napríklad Samsung Galaxy Note 7, HTC 10, LG G5, ?i Xiaomi Mi5 alebo ZUK Z2 Pro sú verejnosti propagované ove?a viac ako iné be?né smartfóny. I ke? vo vä??ine prípadov tieto smartfóny naozaj ponúkajú to najlep?ie, v niektorých prípadoch to vôbec tak nemusí by?. Sta?í, ke? sa výrobca postará o silnú reklamnú kampa?, ?o najlep?ie odprezentuje produkt a o úspech vlajkovej lode je postarané.

Toto je teda v?etko z poh?adu na slovné spojenie ?vlajková lo??. Napriek tomu, ?e znie celkom jednoducho, definova? ho mô?eme rôznymi spôsobmi. A ?o znamená vlajková lo? pre vás?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
85%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.