Prvá verzia opera?ného systému pre tzv. wearables od technologického giganta Google sa na trh dostala pred takmer troma rokmi. V týchto d?och za?ala spolo?nos? uvo??ova? verziu s ozna?ením 2.0, ktorá je prvým ve?kým updatom a priná?a hne? nieko?ko zmien.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vo v?eobecnosti sledujeme mierny úpadok tradi?ných smartwatch, ktoré do istej miery vytlá?ajú smartband fitnes náramky. Aj tento trend sa aktualizáciou pokúsi Google zmeni? a získa? si tak pou?ívate?ov zase na svoje stranu.

Android Wear 2.0zdroj fotografie: Business Insider

Zobrazi? slovenskú cenu Huawei Watch

Google Play Store

Jednou z najmarkantnej?ích zmien je implementácia obchodu Google Play Store priamo do hodiniek. Pou?ívate? má k dispozícii mno?stvo aplikácií, ktoré si mô?e stiahnu? automaticky do svojich hodiniek a ich prostredie je perfektne prispôsobené. Prakticky ide o tradi?né aplikácie, ktoré viete s telefónom jednoducho spárova?, no v prostredí smartwatch ponúkajú len tie funkcie, ktoré doká?ete vyu?i?. V celom prostredí sa mo?no pohybova? pomocou hlasových povelov, klasických vstupov cez klávesnicu alebo nakreslením emoji.

zdroj fotografie: Business Insider

Spolo?nos? Google naozaj spravila v systéme krok vpred. Do hodiniek si mô?e? nain?talova? aj slu?bu Google Play Music, s ktorou mô?e? po?úva? hudbu aj bez svojho smartfónu, napr. po?as cvi?enia. Jediným há?ikom je nutnos? pou?itia bezdrôtových slúchadiel.

zdroj fotografie: Phonearena

Aplikácie, ktoré sú ur?ené priamo pre smartwatch fungujú vcelku plynule a v spojení so smartfónom ide o takmer dokonalý technologický pár. Harmóniu narú?ajú len aplikácie tretích strán, ktoré nie sú primárne ur?ená pre wearables.

Vylep?ené fitnes funkcie

Pri cvi?ení e?te chví?u zostane, ke??e fitnes je oblas?, ktorú sa Google v aktualizácii sna?il prekopa? tie?. Najnov?ie sa hodinky s Android Wear 2.0 doká?u premeni? na zdatný ?fitnes tracker?, ktorý nielen ?e po?íta tvoje kroky, ale sna?í sa istým spôsobom budova? tvoju kondíciu nastavením fitnes cie?ov a zaznamenáva? tvoj progres v jednotlivých oblastiach cvi?enia. Okrem iného doká?u smartwatch po?íta? pomocou gyroskopu po?íta? aj opakovania pri jednotlivých cvikoch, ako sú napr. populárne mesa?né výzvy ?30 day squat challenge? a iné. Hodinky dokonca zobrazujú príjemnú grafiky so správnym prevedením cvikov.

Android Wear 2.0zdroj fotografie: Phonearena

Nová verzia opera?ného systému Android Wear priná?a celkovo príjemnej?ie prostredie, viac optimalizácie a plusové body získava aj za ?ir?ie mo?nosti personalizácie hodiniek. Okrem nastavenia rôznych ciferníkov si na ?domovskú obrazovku? mô?e? pridáva? rôzne skratky k aplikáciám, ?ím zabezpe?í? e?te svi?nej?í pohyb skrz prostredím.

zdroj fotografie: Phonearena

Novinkou je taktie? pou?itie tradi?ného Google Assistenta, ktorý príde vhod pri h?adaní aplikácií a celkovej úspornej?ej orientácii v smartwatch.

Záver

Android Wear 2.0 je jednozna?ným zlep?ením, ktoré spraví tvoje smartwatch svi?nej?ími a pou?ite?nej?ími za ?o mô?e hlavne vstavaný Google Play Store. Prostredie je vskutku intuitívne a ak pridáme dostato?né parametre hodiniek, získame vo smartwatch skvelého spolo?níka, ktorý v niektorých prípadoch mô?e nahradi? smartfón.

zdroj fotografie: youtube

Google pris?úbil podporu nasledujúcim smartwatch: ASUS ZenWatch 2 & 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane and 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 a novej verzie by sa mali do?ka? taktie? TAG Heuer Connected.

zdroj fotografie: Phonearena

Spolu s novou verziou Android Wear predstavil Google dvojicu smartwatch. Podobne ako v minulých rokoch, aj teraz stavil gigant na spoluprácu s inou spolo?nos?, no za partnera si vybral kórejský LG. Výsledkom sú LG Watch Style a LG Watch Sport, ktorým sa budeme venova? v samostatnom ?lánku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]