Nie v?dy sú na vine „kazítka“, ktoré sa pod?a niektorých kon?pirátorov nachádzajú v na?ich telefónoch, ?i inej elektronike. Pozri sa, ?o by si mal robi?, aby sa ti mobil, prípadne notebook vydr?al e?te dlhé roky po tom, ako im skon?í záruka.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie je ni? neobvyklé, ke? sa ti pokazí smartfón ?i iné zariadenie tesne po skon?ení záruky a niekedy aj skôr. Kým je to e?te v dobe záruky, zvy?ajne sa dá problém vyrie?i? reklamáciou. Tá ?a v?ak zdr?uje a nie ka?dému sa chce zaobera? sa reklamovaním tovarov. Nehovoriac o tom, ?e mnohým po?kodeniam, ?i poruchám elektronických zariadení by sa dalo predís?, keby si sa o ne viac staral. Av?ak niekedy vlastne ani nevie?, ako sa máme k jednotlivým prístrojom správa?. Dnes ti preto popí?eme naj?astej?ie chyby, ktoré robia majitelia smartfónov, laptopov, ?i iných zariadení a tým skracujú ich ?ivotnos?. Osvoj si na?e rady a uvidí?, ?e odrazu ti tieto prístroje vydr?ia ove?a dlh?ie.

Nabíjanie batérií
 • Batérie nachádzajúce sa v sú?asných prístrojoch sú takmer v?etky lítiovo-iónové, ?i lítiovo-polymérové bez pamä?ového efektu. To znamená, ?e netreba ?aka?, kým sa batéria vybije na nulu. Mnoho batérií vydr?í pri ?týle nabíjania od 0 do 100 % pribli?ne iba 400 alebo 600 cyklov.
 • Z tohto dôvodu je dobré, ke? tvoje zariadenia bude? nabíja? u? vtedy, ke? indikátor batérie hlási zostávajúcu energiu na úrovni 10 a? 20 %. Týmto spôsobom sa podstatne zvý?i po?et nabíjacích cyklov, a to pribli?ne na 1000 a? 1100.
 • Moderným batériám nevadí, ?e sú zapojené v nabíja?ke aj po tom, ako sú u? nabité na 100 %. Elektronika zabezpe?í, aby sa batéria neprebíjala, a zastaví tak prúd smerujúci do batérie. To ale neznamená, ?e by si mal ma? telefón neustále zapojený v nabíja?ke. Pre batériu je optimálne, ke? je nabitá na hodnoty od 40 do 80 %.

zdroj fotografie: brightside.me

 • Vyvaruj sa nákupu neoriginálnych batérií, aj ke? musí? po?íta? s tým, ?e za originál zaplatí? viac. V kone?nom dôsledku sa ti to ale vyplatí. Neoriginálne batérie nemusia obsahova? rovnako kvalitné sú?iastky a mô?u sa správa? ne?tandardne. Rovnaké pravidlo ako pri batériách platí aj o nabíja?kách ?i USB kábloch. V?dy si kupuj originálne príslu?enstvo z oficiálnych obchodov, ?i hodnoverných e-shopov, ktoré garantujú originálne príslu?enstvo.
 • Nekupujte si nabíja?ky, ktoré s?ubujú rýchle nabitie. Ak tvoj telefón a batéria v ?om nie sú stavané na tzv. rýchlonabíja?ky, mô?e sa ti batéria rýchlo opotrebova?, ?i po?kodi?.
 • Ak nosí? smartfón v masívnom ochrannom púzdre, skús odsledova?, ?i zariadenie pri nabíjaní nie je teplé, alebo dokonca horúce. V takom prípade púzdro pred nabíjaním v?dy daj z prístroja pre?.
 • Odporú?a sa raz za 3 mesiace batériu vybi? na nulu, a potom ju nabi? na 100 %. To by malo pred??i? ?ivotnos? batérie.


zdroj fotografie: brightside.me

Regulácia teploty
 • Vyvaruj sa pou?ívaniu notebooku spôsobom, ?e ho má? umiestnený len tak na kolenách, ?i polo?ený na posteli. Bráni? tak ochladzovaniu zariadenia, najmä ke? zakrýva? otvory slú?iace pre odvod tepla. Ideálne rie?enie je pou?itie ?peciálnych stojanov ?i podlo?iek, ktoré zabezpe?ia správne chladenie. Niektoré podlo?ky majú v sebe dokonca zabudované ventilátory pre lep?ie chladenie.
 • Vysoká teplota je ve?ký nepriate? batérií. Nevystavuj preto zariadenia a samotné batérie slne?nému ?iareniu, a tie? ich neodkladaj pri zdroji tepla, napríklad pri radiátoroch.

zdroj fotografie: brightside.me

 • Elektronike nerobí dobre ani prechod z chladu do tepla. Najmä po?as zimy si daj na to pozor. Nechaj notebook nieko?ko minút nezapnutý, aby sa prispôsobil izbovej teplote a a? potom ho zapni.
 • Ani tvojmu smartfónu a jeho batérií nerobí chlad dobre. Ak je to mo?né, nos ho vo vnútornom vrecku a pou?ívaj ochranný kryt.
Monitor
 • Uisti sa, ?e na monitor nesvieti priame slne?né svetlo. Dlhodobé vystavenie slne?ným lú?om spôsobuje vyblednutie farieb.
 • Bu? opatrný pri manipulácii s monitorom. Nedotýkaj sa ho prstami, mô?e? tak toti? po?kodi? zobrazovacie body a namiesto zobrazenia farieb ti tam ostanú ?ierne body.
 • Na ?istenie obrazovky pou?ívaj mäkkú handri?ku ur?enú práve na ?istenie obrazovky. Nepou?ívaj prostriedky, ktoré výrobca priamo neur?il na ?istenie monitora. Takéto prostriedky mô?u obsahova? amoniak ?i alkohol a mô?e? si tak nenávratne po?kodi?  obrazovku.

zdroj fotografie: brightside.me

 • Pred zatvorením notebooku sa v?dy uisti, ?e na klávesnici ni? neostalo, ?o mô?e spôsobi? po?kodenie. Sta?í skuto?ne malý predmet ?i omrvinka a obrazovka sa po?kriabe alebo nepodaj praskne.
Kolísanie napätia
 • Po?as búrky rad?ej vypni po?íta? zo siete a ak má? káblový internet, odpojte ho tie?. Po?as búrky toti? mô?e v sieti nasta? kolísanie napätia, ktoré po?kodí zariadenia.
 • V prípade, ?e ?ije? v oblasti, kde je kolísanie napätia v sieti be?né, alebo sa obáva? o prístroje po?as búrok, investuj do prepä?ových zástr?iek. Tie doká?u ochráni?  zariadenia, a to aj v prípade, ak v blízkosti udrie blesk. No nemusia v?dy fungova? na 100 %, a tak je najistej?ou vo?bou práve odpojenie zariadení zo siete.

zdroj fotografie: brightside.me

Odstránenie prachu a ne?istôt
 • Ka?dé zariadenie potrebuje z ?asu na ?as vy?isti?. Dámy ?asto nosia telefón v kabelke, kde sa ?asom mô?u otvory a konektory zanies? prachom a malými ne?istotami. Starostlivo preto o?isti v?etky porty a otvory, dobre na to poslú?i oby?ajné ?páradlo. Na ostatné ?asti pou?i mäkkú handri?ku.
 • Odporú?ame vy?leni? priestor ur?ený len na umiestnenie smartfónu. Okrem toho, ?e bude? vedie?, kde presne je, zabezpe?í?, ?e sa nepo?kodí od iných predmetov.

zdroj fotografie: brightside.me

 • Raz alebo aj dvakrát ro?ne by mal by? tvoj po?íta? ?i notebook zbavený prachu aj zvnútra. Ak po?íta? vydáva hlu?né zvuky alebo je neobvykle horúci, je najvy??í ?as zaháji? ?istenie.
 • Odpoj batériu, odmontujte kryt a v?etky ?asti vy?isti, najlep?ie stla?eným vzduchom priamo ur?eným na takéto ?istenie. Ak si nie si istý, ako v tomto bode postupova?, obrá? sa rad?ej na najbli??ie servisné stredisko, kde ti notebook za poplatok vy?istia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
4%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
4%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]