Slovenská vláda schválila nové dotácie na podporu predaja elektromobilov, hybridov a ďalších alternatívnych pohonov pre automobily. Finančný bonus od ministerstva bude poskytnutý na základe niekoľkých podmienok a požiadať oň bude môcť každý. Pri nákupe auta na alternatívny pohon, vrátane CNG či vodík, môže majiteľ získať od štátu maximálne 10 000 € v prípade vozidiel kategórie M1 a N1, informuje Teraz.sk.

Sleduj Fontech aj na sociálnych sieťach!

FacebookInstagramYouTube

Pre obdržanie novej dotácie je potrebné splniť dôležité pravidlá. Parlament v tomto smere bude mať zopár striktných podmienok, pričom niektoré je potrebné spĺňať aj počas niekoľkých rokov od nákupu vozidla. Právna norma bude potom platná od 1. novembra.

Dotácie na nákup áut s alternatívnym pohonom

Požiadať o dotáciu pri kúpe elektromobilu, hybridu, auta na vodík, CNG, LNG či LPG budú môcť fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby – nepodnikatelia, právnické osoby, obce ale aj vyššie územné celky v prípade, pričom „prijímateľovi možno poskytnúť dotáciu na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie žiadostí,“ píše sa v zákone. Dotácia bude poskytovaná iba nové vozidlá zakúpené v SR, ktoré nemali prevádzkovateľa ani majiteľa a neboli uvedené v evidencii.

Zobraziť celú galériu (0)
Lacnejšie poplatky, či PZP majú elektromobily aj plug-in hybridy, AutoTrader/YouTube

Nenechaj si ujsť
Život s elektromobilom na Slovensku: Aké výhody ma čakajú a na čo všetko sa mám pripraviť?

Výška dotácie bude najviac 25 % z obstarávacej ceny vozidla, pričom prijímateľ dotácie je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie a vlastniť ho po dobu 2 rokov od poskytnutia dotácie, čím sa má predísť špekuláciám. Táto podmienka neplatí pri havárie, ktorá zásadným spôsobom poškodí vozidlo tak, že nebude schopné prevádzky, pri prírodných živloch alebo po doložení dokladu od spracovávateľa starých vozidiel na území SR. Fyzická osoba musí pritom doložiť kópiu dokladov o registrácii vozidla, časť II osvedčenia o registrácii, doklad o nákupe vozidla a čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepoberá dotácie zo štátneho rozpočtu iným spôsobom.

Zobraziť celú galériu (0)
To či si vyberieš elektromobil alebo pohon na LPG, či CNG je na každom z nás, každá forma má svoje výhody a nevýhody,Flickr

V prípade právnickej osoby, obce alebo vyššieho územného celku je nutné doložiť všetky doklady ako u fyzickej osoby, no k tomu pribúda aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že „štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jeho mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve,“ uvádza zákon.

Nové „šrotovné“

Získať bude možné aj „šrotovné“ za vyradenie vozidla so spaľovacím motorom staršieho ako 15 rokov, ak žiadateľ nedostal dotáciu na iné vozidlo. V takom prípade bolo schválené navýšenie finančného limitu na 35 %. Bez vyradenia starého vozidla z evidencie je výška stropu 25 % z celkovej ceny vozidla, okrem vozidla kategórie M1 a N1.