Kancelárske programy nájdu svoje vyu?itie nielen pri administratívnych úkonoch, ale napríklad aj pri písaní rôznych prác. Vypracovanie tabuliek, ?tatistík ?i biznis plánu nie sú ?ahkými cie?mi. Teraz sa ale naskytá príle?itos?, aby si získal nové skúsenosti v office programoch od Microsoftu, ktoré ocení nejeden zamestnávate?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mo?no si aj ty pamätá? na po?íta?ové krú?ky, ktoré si nav?tevoval na základnej ?kole, kde si sa so svojimi spolu?iakmi u?il prvé kroky v kancelárskych programoch ako Microsoft Word ?i Excel. Svoje znalosti s týmto softvérom si sa sna?il zdokona?ova?, no napriek tomu si nezískal dostatok skúseností? To vôbec nevadí, preto?e teraz má? jedine?nú príle?itos? nabra? novú prax, ktorú ti poskytnú kurzy ?peciálne zamerané na office softvér. Pri mnohých pracovných ponukách zamestnávate? vy?aduje s týmito typmi programov isté skúsenosti a tie mô?e? získa? u? za pár lekcií. Navy?e ?a tieto kurzy nebudú sta? polovicu výplaty, preto?e ich mô?e? kúpi? v neuverite?nej z?ave.

zdroj fotografie: Pixabay

Získa? kurz Microsoft Word za 10 ?
Pôvodná cena 100 ?

Microsoft Word je základným programom, ktorý vyu?ívajú nielen pracovníci v kanceláriách, mana?éri, ale aj ?tudenti na vysokých a stredných ?kolách. To isté platí aj pre druhý z dvojice programov v ponúkanom kurze, Microsoft Excel. Prvý spomínaný sa pri tomto ??kolení? mô?e? nau?i? pou?íva? pod?a svojich po?iadaviek. Chce? vedie?, ako nastavi? stránky pre svoje projekty, kontrolova? pravopis ?i pracova? s grafickými prvkami? S týmto kurzom to nebude ?iaden problém. Ten ti poskytne v?etky znalosti, ktoré mô?e? v tomto programe v budúcnosti vyu?i?, ?i u? pri tímovej práci, alebo pri individuálnom projekte. K mnohým dokumentom sa v?ak via?u aj tabu?ky, grafy a ?tatistiky. Ich vytváranie, upravovanie, analýzu dát a nové príkazy funkcii ti uká?e kurz pre Microsoft Excel.

Získa? kurz Microsoft Excel za 10 ?
Pôvodná cena 175 ?

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Odporu?il som otcovi tento kurz na Photoshop. S týmto výtvorom pri?iel za mnou o tý?de? neskôr

V nieko?kých lekciách ?a ?akajú práce s formulármi, ich formátovaním ?i práca s údajmi v reálnom ?ase a automatizácia náro?ných úloh s vyu?itím bunkových vzorcov. Ak teda má? tu?enie, ?o Excel vlastne znamená, no chce? sa v tomto office programe zdokonali?, neváhaj a vyu?i tento kurz na získanie nových znalostí, pri?om ti sta?í ma? v po?íta?i nain?talovanú verziu Microsoft Excel z roku 2007 alebo nov?iu. Dokonca nemusí? za kurz plati? ani plnú cenu 195 ?, preto?e teraz ho mô?e? ma? v 94 % z?ave iba za 10 ?. Za rovnakú cenu sú dostupné aj lekcie vo Worde. Kombináciou týchto dvoch programov z kancelárskeho balí?ka Microsoft Office získa? skúsenosti, ktoré tvoj budúci zamestnávate? ur?ite ocení alebo ich vyu?ije? pri vlastných projektoch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]